Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Op het moment dat een cliënt ons een bestelling toevertrouwt, houdt het in dat de betreffende afnemer akkoord gaat met de hieronder vermelde verkoopsvoorwaarden van ledballonnen. De eventueel geldende inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij instemmen met deze inkoopvoorwaarden door een schriftelijke overeenkomst te sturen. De aanvaarding van bestelformulieren, leveringsnotas of het zenden van een orderbevestiging kunnen nooit inhouden dat ledballonnen.nl de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

Artikel 2. Wet- en regelgeving
Op alle bestellingen en overeenkomsten van ledballonnen is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 3. Prijzen
Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling geldende prijzen aangerekend. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euros en inclusief 21% omzetbelasting (btw).
Alle gestelde prijzen op de website zijn onder voorbehoud typfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Nadat u uw bestelling via de website van ledballonnen of via email kenbaar maakt, krijgt u een ontvangstbevestiging met een overzicht van bestelling, leveringsadres en prijs.
De Lightweight ledlampen worden geleverd exclusief ballon.
De Switchlight ledlampen worden geleverd inclusief ballon. 

Artikel 4. Betaling
Bestellingen kunnen worden betaald door middel van de op de site aangegeven betalingsmethoden. 

Artikel 5. Leveringstermijn
De levertijd bedraagt in het merendeel van de gevallen maximaal vijf werkdagen, na het ontvangst van de betaling op de rekening van ledballonnen. De uiterlijke levertijd hierna mag maximaal oplopen tot 30 werkdagen. Mochten wij de bestelling niet binnen deze termijn van 30 werkdagen kunnen leveren, zullen wij u uiterlijk 1 week na uw bestelling hierover informeren. U kunt uw bestelling dan zonder enige kosten annuleren. Reeds gedane betalingen van de afnemer worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen nadat ledballonnen het verzoek tot ontbinding heeft ontvangen, geretourneerd aan de afnemer.

Artikel 6. Vervoer
De risicos van het vervoer wordt gedragen door ledballonnen en gaat over op de afnemer vanaf het moment dat uw bestelling door u of namens u in ontvangst wordt genomen, door middel van bezorging bij uw adres.

Artikel 7. Overmacht
Bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang de beschikbare voorraden en de verwerkingsmogelijkheden uitgevoerd. Indien wegens omstandigheden, die zich buiten toedoen van ledballonnen, er verhindering optreedt met betrekking tot het nakomen van onze verplichtingen, bestaat voor ledballonnen de keuze om de uitvoering van overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren met een maximum van de eerder gestelde 30 werkdagen. Mocht de betreffende omstandigheid langer dan deze termijn van 30 werkdagen aanhouden, dan stellen we u maximaal een week na de aankoopdatum op de hoogte, waarna u het recht krijgt om uw bestelling kostenloos te annuleren, dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan de afnemer te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: in gebreke blijven van leveranciers, revolutie, oorlog, epidemieën, staking of andere gelijksoortige omstandigheden.

Artikel 8. Garanties
Ledballonnen staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en staat daarmee in voor de garantie van het aan u geleverde product.
Bij het in ontvangst nemen van de bestelling, gaat de afnemer akkoord met een afwijkmarge van 20% betreffende de totale bestelling. Gebrekkige/incomplete/niet-werkende bestellingen die binnen de marge van 20% vallen worden niet teruggenomen. De afnemer kan zich in deze situatie niet verhalen op retournering van bestelling of betaling.
Bij levering van een gebrekkige/incomplete/niet-werkende bestelling die hoger is dan de afwijkingsmarge van 20%, heeft de afnemer recht op aanvulling van het ontbrekende deel van de bestelling tot de 20% afwijkmarge. Dit recht vervalt wanneer de afnemer zich niet binnen bekwame tijd na ontvangst van de bestelling meldt.
Gemiddelde brandduur van de led-lampen is 8 uur indien deze continu aanstaat. Indien de LED-lamp op de knipperstand wordt gezet, is de gemiddelde brandduur ruim 15 uur. De brandduur en intensiteit van de led-lampen kan echter variëren.
De brandduur en intensiteit van de led-lampen kan echter variëren en neemt af naarmate de tijd dat deze aanstaan.
Geadviseerd wordt om de LED-lampen niet eerder dan 2 uur voor het evenement aan te doen. De intensiteit neemt geleidelijk af. De LEDlampen geven een optimaal effect bij zo gering mogelijk omgevingslicht en vanaf een 15 minuten na zonsondergang, conform de Nederlandse zonsondergangstijden.

Artikel 9. Klachten- en geschillenprocedure
Klachten kunt u per email aan ledballonnen kenbaar maken. Wij zullen binnen vijf werkdagen na ontvangst contact met u opnemen om te proberen de klacht naar uw tevredenheid op te lossen.
Ledballonnen zal binnen 30 werkdagen de klacht afhandelen. Treedt hierin vertraging in op, dan zullen we u tijdig informeren over de reden en de vertragingsduur.

Artikel 10. Speciale situaties
Ledballonnen houdt zich ter aller- tijden het recht voor klanten te weigeren die op welke wijze dan ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van ledballonnen.
Als een bestelling in beslag wordt genomen door externe partijen, beschadigd raak tijdens vervoer of zoek raakt tijdens het vervoer zal ledballonnen altijd haar uiterste best doen de juiste oplossing te vinden in overleg met het betreffende vervoersbedrijf. Dit kan hetzij door middel van het retour sturen van het door u betaalde bedrag of het opnieuw verzenden van het door u bestelde product.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Ledballonnen kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor de schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Indien er echter aansprakelijkheid gebaat, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
Het gebruik van de LED-lampen is op eigen risico. Toepassingen op de site zijn enkel als inspiratie en kunnen nimmer aangedragen worden als reden voor een aansprakelijkheid van ledballonnen. 
Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van ledballonnen komen zijn: ziekte in- uit- en/of doorverbod, transportproblemen, niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers etc. Ledballonnen is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
De LightweightLED-lampen zijn waterdicht. Geadviseerd wordt echter niet meer dan tien LightweightLED-lampen bij elkaar in het water te doen. Het is mogelijk dat enkele LED-lampen niet waterdicht zijn, hiervoor kan Ledballonnen niet aansprakelijk worden gehouden. De Switchlight LED-lampen zijn niet waterdicht.
 

Design: ThemeBooster | Powered By OpenCart
Ledballonnen © 2019